Splošni pogoji

 

 

Ti Splošni pogoji opredeljujejo  program zvestobe 24CITIESPASS (v nadaljevanju Program), katerega upravljalec je PORA Razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona (v nadaljevanju PORA Gornja Radgona) in odnose s člani Programa (v nadaljevanju Člani). Članstvo v Programu (v nadaljevanju Članstvo) je predmet teh Splošnih pogojev. S sprejemom teh Splošnih pogojev posameznik sprejema pogoje o imetništvu uporabniškega računa aplikacije 24CITIESPASS, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo. Posameznik tako postane član programa zvestobe 24CITIESPASS oziroma imetnik uporabniškega računa aplikacije 24CITIESPASS (v nadaljevanju: Član). Namen Programa je nagrajevanje naših zvestih gostov. Kot je opisano v nadaljevanju, Člani z registracijo prejmejo uporabniški račun aplikacije 24CITIESPASS  in zbirajo »točke s svojimi nakupi, ki se pretvorijo v vrednost v EUR«. Zbrana sredstva lahko izkoristijo za katerekoli storitve pri ponudnikih – partnerjih programa zvestobe 24CITIESPASS.

 

1. SPLOŠNA PRAVILA ČLANSTVA

1.1. PORA Gornja Radgona ima kadar koli pravico do spremembe teh Splošnih pogojev, brez vnaprejšnjega opozorila. Uvedemo lahko spremembe, ki brez omejitev vplivajo na procese, ugodnosti v Programu, pravila za zbiranje in koriščenje zbranih sredstev. Vse Članske bonitete so na voljo glede na vsakokratno razpoložljivost, razen če ni drugače navedeno. Spremembe splošnih pogojev bodo objavljene v aplikaciji 24CITIESPASS. Z objavo spremembe se šteje, da so Člani s spremembo seznanjeni.

 1.2. PORA Gornja Radgona lahko kadar koli prekine oz. zaključi Program s predhodnim šestmesečnim opozorilom vsem Aktivnim Članom in lahko nadomesti obstoječi Program s podobnim programom zvestobe takoj po obvestilu vsem Aktivnim Članom. Lahko se zgodi, da Član v tem primeru ne bo upravičen do zbiranja in koriščenja bonitet. Če se Program prekine, bodo vsa zbrana sredstva, ki še niso bila unovčena, odvzeta brez kakršne koli obveznosti ali odgovornosti na strani upravljavca. Program lahko prekinemo v celoti ali le delno.

1.3. Izdajatelj in lastnik aplikacije je PORA Gornja Radgona.

1.4. Zbrane točke in Članstvo so last PORA Gornja Radgona. Ob zaključku Članstva, iz kakršnegakoli razloga, se vsa ne-unovčena sredstva odvzamejo, Članu pa preneha pravica sodelovanja v Programu. V primeru smrti Člana vsa ne-unovčena sredstva ugasnejo.

1.5. Članske bonitete, ki jih Član prejme v okviru programa zvestobe 24CITIESPASS, niso predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini (7. točka 19. člena Zakona o dohodnini). (Skladno z določilom 7. točke 19. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se kot neobdavčeni dohodki štejejo ugodnosti, ki jih prejme fizična oseba pri nakupu blaga ali storitev, vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.)

1.6. Točk in ostalih Članskih bonitet ni dovoljeno prodajati, menjati ali prenašati (razen z naše strani). Zavrnemo lahko koriščenje katerihkoli Točk ali drugih Članskih bonitet, če ocenimo, da so bile prodane, zamenjane ali kako drugače nepošteno prenesene.

1.7. PORA Gornja Radgona in sodelujoči partnerji programa v tem Programu nismo odgovorni za: a) izgubo, napačno usmeritev ali zamudo v prejemanju katerihkoli Članskih materialov, komunikacije ali nagrad; b) krajo ali neavtorizirano koriščenje Točk ali drugih bonitet ali uporabo bonitet na način, ki je izven našega razumnega nadzora; c) kakršnakoli dejanja ali opustitve s strani tretjih strank; ali d) kakršnekoli objavljene napake vezane na Program, brez omejitev, katerekoli cenovne ali tipografske napake, napake pri opisovanju Programa, napake pri opisovanju partnerjev in napake pri dodeljevanju ali odvzemanju Točk s Članskih računov. Pravico pa imamo popravljati katerekoli napake brez obvestila.

1.9. Trudili se bomo, da bodo podatki in informacije na naši aplikaciji točne in ažurne, vključno s povezavami iz teh Splošnih pogojev. Za zadnje in najbolj točne informacije, prosimo pokličite našo pisarno za upravljanje z aplikacijo (+38641377161). PORA Gornja Radgona ne nosi odgovornosti za posledice kakršnihkoli informacij, ki niso ažurirane.

 

1.10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. PORA Gornja Radgona ni odgovorna za nobeno osebo ali dejanje storjeno v povezavi s Programom, razen za napake v povezavi s pripisovanjem sredstev na Članske uporabniške račune. Edino sredstvo, ki je članom na voljo v povezavi s Programom, je pripisovanje in odvzemanje sredstev na račun Programa v obsegu, ki je skladen z dokazili o Upravičeni potrošnji (npr. hotelski račun). V nobenem primeru nismo odgovorni za nobeno škodo, še zlasti ne za posredno škodo in izgubljeni dobiček. PORA Gornja Radgona ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter za morebitno škodo, ki bi izhajala iz teh dogodkov ne odgovarja. PORA Gornja Radgona ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica višje sile.

 1.11. Vse interpretacije teh Splošnih pogojev in pravil Članstva so predmet naše lastne presoje in naše odločitve bodo dokončne. Po naši lastni presoji lahko opustimo skladnost s temi Splošnimi pogoji in lahko izvajamo občasne kampanje oz. aktivnosti, ki zagotavljajo dodatne bonitete za izbrane oz. določene Člane.

1.12. Ti Splošni pogoji se presojajo po pravu Republike Slovenije. Vsi spori, ki jih ne bo mogoče razrešiti med obema strankama in so povezani s Programom, se bodo reševali individualno in so predmet točke 1.10. Za vse spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

1.13. Aktualni seznam Sodelujočih ponudnikov je objavljen v aplikaciji 24CITIESPASS.

 

2. PRAVICA DO ČLANSTVA IN PRENOS SREDSTEV

2.1. Članstvo v Programu je brezplačno in je na voljo fizičnim osebam, ki so starejše od 18 let.

2.2. Članstvo lahko zavrnemo ali prekinemo iz kakršnihkoli razlogov, še zlasti razlogov, ki so navedeni v točki 3.5. teh Splošnih pogojev.

2.3. Članstvo 24CITIESPASS je mogoče pridobiti z naložitvijo mobilne aplikacije in izpolnitvijo zahtevanih podatkov.

2.4. Sredstva so Članu dodeljena za osebno potrošnjo, in se pričnejo zbirati takoj po včlanitvi v Program. Naknadni vnosi računov in pripisi sredstev niso dovoljeni.

2.5. Ugodnosti in pravice članstva lahko uporablja le osebno Član, ki je veljavno pristopil k Programu in katerega ime je navedeno na uporabniškem računu v Aplikaciji 24CITIESPASS. V primeru, da se oseba izkaže s članstvom (uporabniškim računom), ki pripada drugemu Članu, bomo zavrnili vse transakcije ali aktivnosti, povezane s članstvom (koriščenje ugodnosti).  

2.6. Pravne osebe, samostojni podjetniki in skupine se ne morejo včlaniti v ta Program. Prav tako ni mogoče pridobiti sredstev za plačano potrošnjo na podlagi računov, ki glasijo na omenjene poslovne subjekte, četudi je na njih hkrati navedeno tudi ime Člana.

2.7. Vsaka fizična oseba je upravičena zgolj do enega Članstva. V primeru, da oseba poskuša pridobiti več kot 1 (eno) članstvo, si pridržujemo pravico, da podvojeno prijavo nepreklicno izbrišemo.

2.8. Članstvo v Programu Član izkazuje z osebnim uporabniškim računom v Aplikaciji 24CITIESPASS, ki ga prejme takoj po vpisu v Aplikacijo. Z Aplikacijo uveljavlja pravico do pripisa sredstev na plačilnih mestih.  

2.9. Imetnik uporabniškega računa ima pravico sodelovati v posebnih akcijah, ki so namenjene izključno imetnikom. PORA Gornja Radgona si pridržuje pravico, da takšne akcije organizira po lastni presoji, pri čemer imetnik ni dolžan sodelovati v teh akcijah.

2.10. Ugodnosti, ki jih omogoča Aplikacija 24CITIESPASS , se lahko spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne. Ugodnosti so lahko: • splošne za vse člane; • prilagojene za posamezne skupine članov, glede na demografske ali geografske podatke o članih ali obseg uporabe njihove Aplikacija 24CITIESPASS; • imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkov, ki izhajajo iz uporabe Aplikacije 24CITIESPASS.

2.11. Sredstva se lahko prenesejo med dvema računoma Programa. Prenos opravimo le na podlagi predpisanega obrazca. Le-ta mora biti popolno izpolnjen in obvezno podpisan s strani člana, ki podarja/prenaša svoja sredstva drugemu članu. Kadar gre za prenos med računoma Članov, ki sta medsebojno povezana kot družinska člana, je prenos brezplačen. Kot družinski člani štejejo: zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci, stari starši, vnuki, bratje in sestre.

2.12. Za vse ostale prenose sredstev med dvema računoma zaračunamo strošek v višini 10 EUR za vsako posamezno transakcijo. Nosilec stroška prenosa je vedno Član, ki sredstva prenaša na drugega Člana. Strošek 10 EUR se zaračuna posebej, tako da se po opravljenem prenosu sredstev dobroimetje na Članskem računu (Člana, ki Točke prenaša na drugega Člana) zmanjša še za dodatnih 10 EUR. Obremenitev se izvrši neposredno ob prenosu želenega števila sredstev.

 

 

3. PREKINITEV ALI PRENEHANJE ČLANSTVA

3.1. Svoje Članstvo lahko kadarkoli prekinete s pisnim obvestilom o prekinitvi na naš naslov, PORA Razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov: info@pora-gr.si. V tem primeru bodo vsa neizkoriščena sredstva takoj odvzeta in jih ne bo možno ponovno aktivirati ali prenesti.

3.2. Kot »Aktivnega Člana« vas bomo obravnavali vse dokler (a) vaše Članstvo ne bo preklicano (z naše ali vaše strani) in (b) boste v okviru Aplikaciji 24CITIESPASS pridobili sredstva v obdobju zadnjih 5 let.

3.3. Če Član na svojem uporabniškem računu več kot 5 let nima niti ene transakcije, se članstvo prekine in članski račun zapre.

3.4. V primeru, da prekinete vaše Članstvo, ali v primeru, da zapremo vaš račun, ker niste več Aktivni Član, lahko kadar koli ponovno zaprosite za Članstvo, vendar ob tem vaša predhodno odvzeta sredstva ne bodo ponovno aktivirana.

3.5. Po lastni presoji lahko prekličemo vaša zbrana sredstva, ukinemo vaše Članske bonitete in privilegije ali prekinemo vaše Članstvo kadarkoli in s takojšnjo veljavo, v primeru, da

(a) ste ravnali v nasprotju z relevantnimi zakoni,

(b) ste ravnali goljufivo, nasilno ali žaljivo,

(c) ste kršili te Splošne pogoje, ali

(d) ste goljufali ali neupravičeno izkoristili sredstva ali druge Članske bonitete.

 

4. ZBIRANJE SREDSTEV

4.1 Sistem zbiranja točk se vrši po principu 1EUR = 1 točka. V primeru vrednosti računa 0,50 EUR ali več,  se točka zaokroži navzgor, v primeru vrednosti računa pod 0,50 EUR se točka zaokroži navzdol.

4.2. Člani lahko zbirajo sredstva za Upravičeno Potrošnjo (glejte točko 4.3. za natančno definicijo Upravičene Potrošnje), plačano pri Sodelujočih ponudnikih; pri tem se morajo ob plačilu identificirati  z uporabniškim računov v Aplikaciji 24CITIESPASS. »Sodelujoče ponudniki« so tisti ponudniki, ki so objavljeni v Aplikaciji 24CITIESPASS.

 4.3. PORA Gornja Radgona ni dolžna proaktivno opozarjati članov na njihovo članstvo in iz njega izhajajoče pravice. V interesu Člana je, da aktivno uveljavlja bonitete in svoj članski status. PORA Gornja Radgona tudi ni zavezana k popolnemu obveščanju vseh gostov, ki še niso člani Programa, o možnostih članstva. Gostu se tako omogoči članstvo in bonitete na podlagi in v trenutku njegove izrecno izražene volje za pristop v Program.

4.4. »Upravičena Potrošnja« je potrošnja, ki jo opravi Član za Upravičene storitve, hrano in pijačo, wellness, namestitve, razne nakupe oz. za vso ponudbo, ki jo nudijo Sodelujoči ponudniki. Upravičena potrošnja Člana pa ne vključuje:

 a) cene bivanja in drugih storitev ter ponudbe pri ponudnikih, ki niso vključeni v Program;

b) potrošnje za pogostitve, sestanke, seminarje, konference in ostale storitve za podporo poslovnim dogodkom v organizaciji pravnih subjektov;

c) brezplačnih storitev (vključujoč nagrade Programa);

d) turistične takse.

4.5. Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila kadarkoli odvzamemo katerekoli napačna ali nekorektno pridobljena sredstva na Članskem računu.

4.6. V primeru povračil za blago ali storitve, za katere ste prejeli sredstva, bomo temu prilagodili (znižali) tudi število prejetih sredstev.

4.7.  Članu sredstva zapadejo in se nepreklicno izbrišejo, če v obdobju 18 mesecev od zadnje aktivne transakcije, tj. pridobitve sredstev na podlagi plačila, nima nobene nove aktivne transakcije. Izbris se vrši 1. v mesecu za vse Člane, ki v zadnjih 18 mesecih na računu nimajo niti ene aktivne transakcije, tj. pridobljenih sredstev na podlagi plačila. Članstvo pri tem ostane nespremenjeno in Član tudi po tem obdobju lahko še vedno pridobiva sredstva, že zapadlih in izbrisanih sredstev pa ni mogoče ponovno aktivirati. V primeru, da Član v obdobju 18 mesecev od zadnje aktivne transakcije ponovno aktivno pridobi sredstva, se mu pred tem pridobljena sredstva v celoti ohranijo na računu. Prenos sredstev med Člani ne šteje kot aktivna transakcija.

4.8. Vsako reklamacijo v zvezi s pripisom sredstev za plačane račune mora Član uveljaviti najkasneje v roku 30 dni od dneva izstavitve računa za plačano potrošnjo, ki naj bi bila podlaga za pripis. Po tem roku si pridržujemo pravico, da reševanje reklamacije tudi zavrnemo, če ugotovimo, da ni mogoče več ugotoviti/preveriti dejanskih okoliščin v času, ko je bil ali bi moral biti opravljen pripis. Uveljavljanje reklamacij je možno le na podlagi dokazil o potrošnji (kopije računov), ki jih je dolžan posredovati Član sam.

 

5. KORIŠČENJE SREDSTEV

5.1. Zbrana sredstva lahko Član koristi za plačilo računov, ki so znižani v višini zbranih sredstev.  

5.2. Zbrane točke se pretvorijo v vrednost v EUR po principu 1 točka = 0,03 EUR

5.3. Spodnja meja, pri kateri je Uporabnik upravičen do koriščenja zbranih sredstev je 300 točk.

5.4. Predložitev lastnega uporabniškega računa Aplikacije 24CITIESPASS in s tem nedvoumna identifikacija Člana neposredno ob koriščenju je obvezen pogoj, da Član lahko zbrana sredstva koristi.

5.5. Člani lahko tekom leta prosto izbirajo termin unovčenja zbranih sredstev.

5.6. Član lahko koristi zbrana sredstva po svoji lastni izbiri oz. odločitvi skladno z veljavno ponudbo objavljeni v Aplikaciji 24CITIESPASS.

5.7. Član je pri koriščenju zbranih sredstev pri  nočitvah obvezan plačati turistično takso in prijavnino.

5.8. Zbranih sredstev ni mogoče zamenjati za gotovino, nagrade ali dobroimetje. Nagrade morajo biti izkoriščene skladno s temi Splošnimi pogoji.

5.9. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

5.10. V primeru, da bomo ugotovili, da so bile nagrade zamenjane, prodane ali predane nekomu drugemu, ki ni upravičen prejemnik, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji predlagamo ukrepe za odpravo posledic tovrstnega neupravičenega koriščenja nagrad.

5.11. Sredstva se obračunajo oz. pripišejo Članu ob plačilu računa na kontaktni točki (odvisno od ponudnika).

5.12. V primeru nakupa darilnega bona prejme sredstva tisti Član, ki opravi nakup darilnega bona in je plačnik le-tega ob identifikaciji s svojim uporabniškim računom. Prejemnik darilnega bona ne prejme sredstev za vrednost tega izkoriščenega bona, prejme jih pa za plačilo dodatnih storitev v okviru izrabe darilnega bona ter potrošnjo nad vrednostjo tega darilnega bona pod pogojem, da je Član programa in se ob plačilu identificira z uporabniškim računom v Aplikaciji 24CITIESPASS.

 

6. KOMUNIKACIJA

6.1. Vse komunikacije v okviru Programa Člani prejmejo elektronski naslov, ki ga navedejo na svojem uporabniškem računu oziroma ga kasneje spremenijo. V izjemnih primerih Člana lahko tudi pokličemo oziroma mu posredujemo SMS/MMS na telefonsko številko, ki nam jo je posredoval. V kolikor ne prejmemo informacije o zavrnjeni ali neuspešno dostavljeni komunikaciji, šteje, da jo je Član uspešno prejel.

6.2. Član je dolžan sporočiti vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov v 30 dneh od nastanka spremembe. Član spremembo kontaktnih podatkov sporoči, PORA Gornja Radgona pa jo upošteva v skladu s 7. poglavjem teh splošnih pogojev (t. i. Pravica do popravka). PORA Gornja Radgona ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi izhajala iz uporabe neažuriranih kontaktnih podatkov o Članu.

6.3. Komunikacije v okviru Programa so občasne in obsegajo zlasti:

• obveščanje o članskem statusu, stanju sredstev na Članskem računu in njihovi veljavnosti;

• obveščanje o pravicah, ki izhajajo iz članskega statusa, in možnostih vnovčenja sredstev;

• obveščanje o možnostih pridobivanja sredstev;

• obveščanje o drugih pravnih in tehničnih vprašanjih Članstva;

• posredovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in vabil na dogodke, za katere na podlagi Članstva predvidevamo, da Člana zanimajo (v nadaljevanju: personalizirano neposredno trženje);

• posredovanje splošnih oglasnih vsebin o ponudbi in dogodkih partnerjev (v nadaljevanju: splošno neposredno trženje);

• povabila k izpolnitvi anket in raziskav o zadovoljstvu s Programom, uporabniški izkušnji na vseh destinacijah ali o posameznih storitvah (v nadaljevanju: raziskave mnenj).

6.4. Člani lahko za vse informacije v zvezi s Članstvom (zlasti informacije o članskem statusu, stanju sredstev na Članskem računu in njihovi veljavnosti) kadarkoli pokličejo na +38641377161 ali pišejo na e-naslov: info@pora-gr.si. Informacije o Članstvu posredujemo izključno na veljavni e-naslov Člana, naveden v njegovem profilu. Ob klicu na +38641377161  zaradi zaščite zasebnosti oz. varstva osebnih podatkov naših članov zaprosimo za dodaten podatek (npr. o rojstnem datumu) za namen potrditve identitete klicatelja.

6.5. PORA Gornja Radgona ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji Člana in izbranimi prilagojenimi ponudbami, ugodnostmi in / ali vabili, ki mu jih pošlje PORA Gornja Radgona. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja, ki izvirajo iz ravnanj imetnika (zlasti neredna ali selektivna uporaba Aplikacije 24CITIESPASS, omogočanje uporabe Aplikacije 24CITIESPASS tretjim osebam v nasprotju s temi splošnimi pogoji, navedba netočnih, nepopolnih ali neažurnih podatkov o statusu, interesih, družinskih članih ipd).

6.6. Člani se lahko kadarkoli odpovedo prejemanju obvestil personaliziranega in / ali splošnega neposrednega trženja in / ali obvestil o raziskavah mnenj (5. do vključno 7. alineja točke 6.3. teh splošnih pogojev) tako, da sledijo navodilom v vsakokrat prejetem sporočilu, ali v skladu z 7. poglavjem teh splošnih pogojev (t. i. pravica do ugovora).

 

7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

7.1. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave

7.1.1. Uporabniški račun v Aplikaciji 24CITIESPASS je mogoče pridobiti le pod pogojem, da je prijavitelj PORA Gornja Radgona na pristopnici k tem Splošnim pogojem, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: spol, ime, priimek, rojstni datum, podatke o prebivališču ter e-naslov (v nadaljevanju: Članski profil). Član je dolžan sporočati spremembe podatkov v skladu s 6.2. točko teh splošnih pogojev. Pri posredovanju podatkov za pridobitev Uporabniškega računa v Aplikaciji 24CITIESPASS ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi imetnikov Uporabniškega računa v Aplikaciji 24CITIESPASS lahko vodi le pri enem uporabniku.

7.1.2. S predložitvijo Uporabniškega računa v Aplikaciji 24CITIESPASS kot Član, PORA Gornja Radgona na Članskem profilu Člana zabeleži podatke o Upravičeni potrošnji (zlasti vsebina in čas potrošnje, cena, datum, čas in točka plačila) in številu pridobljenih sredstev oziroma podatke o koriščenju pravic iz Članstva (o koriščenih pravicah iz članskega statusa, o unovčenju sredstev, prenosu sredstev, koriščenju ekskluzivnih ponudb člana, ipd). Poleg tega PORA Gornja Radgona na Članskem profilu lahko zabeleži tudi morebitne izražene preference, želje ali informacije, ki jih Član sam posreduje v času procesa rezervacije ali v času koriščenja storitev posameznih ponudnikov (npr. specifične želje glede sobe, morebitnih hišnih ljubljenčkov, izraženim (ne)zadovoljstvom nad posameznimi storitvami ipd.).

7.1.3. PORA Gornja Radgona podatke na Članskem profilu obdeluje za naslednje namene na pravnih temeljih navedenih v oklepaju:

• da imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz Članstva, kar vključuje komunikacijo s članom v okviru Programa iz 1. do vključno 5. alineje 6.3 točke teh splošnih pogojev (pravni temelj: pogodba o Članstvu (6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov);

• da preverja skladnost uporabe Uporabniškega računa v Aplikaciji 24CITIESPASS s temi splošnimi pogoji (pravni temelj: pogodba o Članstvu (6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov);

• za reševanje morebitnih težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem plačilu in pri reševanju prijav težav Člana ali reklamacijah (pravni temelj: zakonit interes Članov, PORA Gornja Radgona in tretjih, da se prepreči nastanek premoženjske škode in zloraba plačilnih in kreditnih kartic (6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov);

• za vabljenje k sodelovanju v raziskavah mnenj iz 7. alineje 6.3. točke teh splošnih pogojev (pravni temelj: zakonit interes pospeševanja prodaje  (6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov);

• v anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani obliki analizira potrošnjo Članov, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva gostov (pravni temelj: zakonit interes PORA Gornja Radgona, da optimizira svoje poslovanje (6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov);

• kontaktne podatke uporablja za splošno neposredno trženje iz 6. alineje 6.3. točke teh splošnih pogojev (pravni temelj: zakonit interes pospeševanja prodaje

• nasprotovanje pravnim zahtevkom ali njihovo uveljavljanje ali izvajanje (pravni temelj: zakonit interes PORA Gornja Radgona (6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).

7.2. Pravice Članov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

7.2.1. Član pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko uveljavlja:

• na ustreznem obrazcu, ki ga pridobi in odda na prijavnih mestih,

• pisno na naslov PORA Razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona (s pripisom »Program zvestobe«);

• pisno po elektronski pošti na naslov: info@pora-gr.si (naslov zadeve »Program zvestobe«).

7.2.2. Obrazci za pomoč pri uveljavljanju pravic v zvezi z osebnimi podatki so dostopni tudi na spletni strani: https://www.24citiespass.com.

7.2.3. Uporaba obrazcev iz prejšnjih točk ni obvezna. Zahtevek mora vsebovati navedbo, katero pravico Član uveljavlja, ime in priimek, datum rojstva ter številko Članskega uporabniškega računa. V primeru, da Članu številka njegovega uporabniškega računa iz objektivnih razlogov ni znana, ga PORA Gornja Radgona, po prejemu zahteve pozove, naj odgovori na kontrolno vprašanje oziroma drugače izkaže svojo identiteto.

7.2.4. Za Člana lahko druga oseba uveljavlja pravice v zvezi z osebnimi podatki le na podlagi ustreznega pooblastila Člana.

7.2.5. Član se za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic v zvezi z osebnimi podatki ali v primeru dvomov v pravilnost obdelave osebnih podatkov s strani ga PORA Gornja Radgona, lahko kadarkoli obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov – zunanji izvajalec, ki opravlja dejavnost za PORA Gornja Radgona.

7.2.6. Član ima pravico, da zoper odločitev  ga PORA Gornja Radgona, o njegovem zahtevku za uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si).

7.3. Pravica do dostopa in prenosljivost

7.3.1. Člani imajo v zvezi z vsemi osebnimi podatki, ki jih v okviru Programa obdeluje  PORA Gornja Radgona, pravico do dostopa do podatkov (pridobitev kopije in informacij v zvezi z obdelavo), ter pravico da podatke pridobijo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki (t. i. prenosljivost osebnih podatkov).

7.3.2. Uresničevanje pravice do dostopa in prenosljivosti PORA Gornja Radgona, zagotavlja na podlagi posamične zahteve Člana, delno pa lahko tudi preko rešitev informacijske tehnologije, ki jih Članom zagotovi v ta namen.

7.3.3. PORA Gornja Radgona, dostop in prenosljivost na podlagi posamičnega zahtevka zagotavlja brezplačno enkrat letno. V primeru zahtevka po dodatnih kopijah ali pogostejših zahtevkov PORA Gornja Radgona,  lahko zaračuna razumno pristojbino.

7.4. Pravica do popravka oziroma spreminjanje podatkov

7.4.1. V primeru, da se pri Članu podatki, ki jih je posredoval na pristopnici oz. na kateremkoli obrazcu v zvezi s prijavo in uporabo Aplikacije 24CITIESPASS, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. Če Član spremembo podatkov sporoči kasneje, jo PORA Gornja Radgona, vseeno lahko upošteva.

7.4.2. PORA Gornja Radgona, bo spremembo podatkov, posredovanih preko prijavnih mest ali po navadni / elektronski pošti, upoštevala najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema obrazca oziroma obvestila o spremembi.

7.5. Pravica do ugovora, izbrisa podatkov in omejitve obdelave

7.5.1. Član lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov za naslednje namene komunikacije iz 6.3. točke teh splošnih pogojev:

• personalizirano neposredno trženje (5. alineja 6.3 točke)

• splošno neposredno trženje (6. alineja 6.3 točke),

• vabljenje k sodelovanju v raziskavah mnenj (7. alineje 6.3. točke).

7.5.2. PORA Gornja Radgona, v primeru ugovora iz prejšnje točke prepreči komunikacijo najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora. V primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da Član kljub temu prejme še zadnje tržno obvestilo oziroma vabilo.

7.5.3. Član ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo Aplikacije 24CITIESPASS, razen na način, da prekine Članstvo v skladu s temi splošnimi pogoji.

7.5.4. Član ima pod pogoji in v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo pravico zahtevati omejitev obdelave in izbris podatkov.

7.6. Rok hrambe osebnih podatkov PORA Gornja Radgona, bo osebne podatke Člana hranila še 5 let po prekinitvi Članstva. PORA Gornja Radgona, si pridržuje pravico, da osebne podatke Člana izbriše pred potekom tega roka.

7.7. Uporabniki osebnih podatkov PORA Gornja Radgona, osebnih podatkov imetnikov uporabniškega računa v Aplikaciji 24CITIESPASS ne posreduje tretjim, razen:

• zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom PORA Gornja Radgona,  (npr. Sodelujoče nastanitve, zunanji izvajalci posameznih koriščenih storitev, ponudniki orodij za informacijske tehnologije za upravljanje s Programom ali pošiljanje sporočil, ipd.);

• državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;

• če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika uporabniškega računa v Aplikaciji 24CITIESPASS.

7.8. Posredovanje osebnih podatkov v tretje države -  PORA Gornja Radgona osebnih podatkov ne posreduje v tretje države, razen:

• v primeru zunanjih pogodbenih izvajalcev s sedežem v tretjih državah (konkretne informacije o ciljni državi in sprejetih zaščitnih ukrepih so vedno dostopne v Aplikaciji 24 CITIESPASS med informacijami o obdelavi podatkov);

• če član to od nje zahteva, pri čemer se za zahtevo člana šteje tudi zahteva posameznika, da mu PORA Gornja Radgona  podatke posreduje po e-pošti;

• če to v zvezi s posamezno obdelavo osebnih podatkov izrecno navede, pri čemer navede tudi ciljno državo in sprejete zaščitne ukrepe;

• če to od nje zahteva pravo države, kjer Član uveljavlja Članstvo

 

8. SPLOŠNA DOLOČILA

8.1. Pridržujemo si pravico, da na podlagi utemeljenega razloga spremenimo število pridobljenih sredstev na vašem računu.

8.2. Če vaša sredstva niso ustrezno zabeležena na vašem računu v času 7 dni od dneva transakcije, lahko prijavite napako v roku 30 dni od opravljene transakcije. Zahtevek morate posredovati pisno z obrazložitvijo na e-naslov: info@pora-gr.si (Program zvestobe),  skupaj s kopijo ustreznega računa in vašo Člansko številko.

 

 

9. VPRAŠANJA, REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

9.1. V primeru kakršnihkoli vprašanj, reklamacij ali pritožb v zvezi s Članstvom (status, pripisi sredstev, prenosi sredstev ipd.) pokličite našo pisarno za upravljanje z aplikacijo (+38641377161) ali pišite na naš e-naslov: info@pora-gr.si.

9.2. Vprašanja, zahtevki in pritožbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov se obravnavajo v skladu s poglavjem 7 teh splošnih pogojev (»OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV«). Kontaktna točka je Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov zunanji izvajalec, ki opravlja dejavnost za PORA Gornja Radgona.

 

9.3. Reševanje vseh vrst reklamacij, zahtevkov in pritožb v zvezi s Članstvom poteka izključno po pisni poti.

 

10. KONČNE DOLOČBE

10.1. Ti splošni pogoji so objavljeni na Aplikaciji 24CITIESPASS. V tiskani obliki so dostopni tudi na recepcijah – kontaktnih točkah vseh Sodelujočih ponudnikov.

10.2. PORA Gornja Radgona si pridržuje pravico do sprememb ter dopolnitev teh Splošnih pogojev. Imetniki uporabniškega računa bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni preko Aplikacije 24CITIESPASS . Če imetnik v petnajst (15) dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne potrdi spremenjenih Splošnih pogojev, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.

 

 

 

Gornja Radgona, 17.08.2020; (izdaja 1)